MH PROTOKOLL
D - kullen  

  Deina 17 mån. MH på
på Schäferklubben i Varberg den 23 April 2006
Beskrivare:.. Thomas Bengtsson  

Demi 17 mån. Växjö BK 2006
Beskrivare:.. Nils-Håkan Håkansson

Diaz, Dagash, Daira & Diwa
21 mån. Hörby BK den 26 Augusti -06
Beskrivare: Inge Jönsson
Testledare: Kenneth Gunnariusson

Ny nyckel fr.o.m 2004 01 01 (gäller fr.o.m 2004 04 01)

  1 2 3 4 5
1A KONTAKT
HÄLSNING
Avisar kontakt morrning eller bitförsök Undviker kontakt
genom att dra sig undan
Acc. kontakt utan att svara, drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
        Deina
Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
 
1B KONTAKT
SAMARBETE
Följer ej med trots flera försök att locka
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt Följer med men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
      Daira Deina
Demi
Dagash
Diaz
Diwa
 
1C KONTAKT
HANTERING
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
      Dagash
Daira
Demi
Diaz
Diwa
Deina
2A LEK 1
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
  Demi     Deina
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
 
2B LEK 1
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt - hugger föremålet i farten
    Demi Deina
Dagash
Diaz
Diwa
Daira
   
2C LEK 1
GRIPANDE och DRAGKAMP
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper
      Dagash Deina
Demi
Diaz
Daira
Diwa
3A FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
  Deina x 2
Demi x 2
Diaz x 2
Diwa 2:a start
Diwa 1:a start Daira x 2 Dagash x 2  
3B GRIPANDE Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
  Deina x 2*
Demi x 2*
Diaz x 2
Diwa x 2
Daira x 2 Dagash 1:a start Dagash 2:a start  
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad,inaktiv Är uppmärksam och
lugn -står,sitter eller ligger
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktiv. förhöjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet
    Dagash
Daira
Diwa
Deina
Demi
Diaz
   
5A AVST.LEK
INTRESSE
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer Intresserad. Följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
  Diaz Dagash
Daira
Deina
Demi
Diwa
   
5B AVST.LEK
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första del
Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första och andra del
Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
  Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
  Deina    
5C AVST.LEK
NYFIKENHET
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
  Deina
Demi
Daira
Diwa
Diaz     Dagash
5D AVST.LEK
LEKLUST
Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt, drar emot släpper inte
  Deina
Demi
Daira
Diwa
    Dagash Diaz
5E AVST.LEK
SAMARBETE
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figurant när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
  Deina
Demi
Daira
Diwa
  Dagash   Diaz
6A ÖVERRASKN.
RÄDSLA
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
      Dagash
Diwa
Deina
Diaz
Daira
Demi
6B ÖVERRASKN.
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
  Deina
Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
       
6C ÖVERRASKN.
NYFIKENHET
Går fram efter det att overallen lagts ner
Alt. går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
    Deina
Demi
Dagash
Daira
Diaz
Diwa
   
6D ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
  Diwa Deina
Demi
Dagash
Diaz Daira  
6E ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Inget intresse Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
  Dagash
Diaz
Daira
Diwa
Deina Demi    
7A LJUDKÄNSL.
RÄDSLA
Stannar kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Diwa Deina
Diaz
Demi
Dagash
  Daira
7B LJUDKÄNSL.
NYFIKENHET
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
    Deina
Diaz
Daira
Diwa Dagash Demi
7C LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
  Deina
Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
       
7D LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager
  Dagash
Diaz
Daira
Diwa
Deina
Demi
   
8A SPÖKEN
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
  Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
Deina    
8B SPÖKE
KONTROLL
Enstaka kontroll därefter inget intresse
Alt. engagerar sig inte
Tittar till mot spökena då o då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
    Diaz Demi
Daira
Dagash Deina
Diwa
8C SPÖKEN
RÄDSLA
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
  Diaz Demi Deina   Dagash
Daira
Diwa
8D SPÖKEN
NYFIKENHET
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad
Alt. går inte fram
Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
  Dagash
Daira
Diwa
Demi
Diaz
  Deina  
8E SPÖKEN
KONTAKT-TAGANDE MED FIGURANT I SPÖKDRÄKT
Avvisar eller undviker kontaktförsök
Alt. går inte fram i tid
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla
  Dagash*   Deina
Demi
Diaz
Daira
Diwa  
9A LEK 2
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
      Demi Deina
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
 
9B LEK 2
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
      Deina
Demi
Dagash
Diaz
Daira
Diwa
   
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivite. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.
  Deina
Demi
Diaz
Daira
Diwa
      Dagash*