MH PROTOKOLL
C - kullen  

  Cellavie, Cirque, Chili och Caizer 17 mån. gick sitt MH på
Osby BK den 20 Augusti 2005
Beskrivare:.. Inge Jönsson
Testledare:.. Malin Holmberg
  

Collin 18 mån. gick sitt MH på
Skövde BK den 17 September 2005
Beskrivare:.. Kristina Jadepalm

  Bilder från Osby finns här !  

Ny nyckel fr.o.m 2004 01 01 (gäller fr.o.m 2004 04 01)

  1 2 3 4 5
1A KONTAKT
HÄLSNING
Avisar kontakt morrning eller bitförsök Undviker kontakt
genom att dra sig undan
Acc. kontakt utan att svara, drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
        Caizer
Cirque
Cellavie
Collin
Chili
1B KONTAKT
SAMARBETE
Följer ej med trots flera försök att locka
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt Följer med men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
      Chili
Cellavie
Caizer
Cirque
Collin
 
1C KONTAKT
HANTERING
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
    Cellavie   Caizer
Cirque
Chili
Collin
 
2A LEK 1
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
        Caizer
Cirque
Chili
Cellavie
Collin
 
2B LEK 1
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt - hugger föremålet i farten
      Caizer
Cirque
Chili
Cellavie
Collin
   
2C LEK 1
GRIPANDE och DRAGKAMP
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper
      Cirque
Cellavie
Collin
Chili Caizer
3A FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
  Cellavie 1:a start Cirque 1:a start Cirque 2:a start
Cellavie 2:a start
Caizer x 2
Chili x 2
Collin x 2
 
3B GRIPANDE Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
  Cirque 1:a start*
Chili 1:a start*
Cellavie 1:a start*
Collin x 2 Caizer x 2
Cirque 2:a start
Cellavie 2:a start
  Chili 2:a start
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad,inaktiv Är uppmärksam och
lugn -står,sitter eller ligger
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktiv. förhöjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet
    Cirque Collin Caizer
Chili
Cellavie
 
5A AVST.LEK
INTRESSE
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer Intresserad. Följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
    Cirque
Chili
Collin
Cellavie   Caizer
5B AVST.LEK
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första del
Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första och andra del
Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
  Caizer
Cirque
Chili
Collin
  Cellavie    
5C AVST.LEK
NYFIKENHET
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
  Cirque
Cellavie
  Chili   Caizer
Collin
5D AVST.LEK
LEKLUST
Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt, drar emot släpper inte
  Cirque
Chili
Cellavie
Collin
      Caizer
5E AVST.LEK
SAMARBETE
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figurant när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
  Cirque
Chili
Cellavie
Collin
    Caizer  
6A ÖVERRASKN.
RÄDSLA
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
    Cirque
Cellavie
Collin
Chili Caizer  
6B ÖVERRASKN.
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
  Caizer
Cirque
Chili Cellavie
Collin
   
6C ÖVERRASKN.
NYFIKENHET
Går fram efter det att overallen lagts ner
Alt. går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
    Cirque Chili
Cellavie
Caizer
Collin
 
6D ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
  Caizer
Chili
Cellavie
Collin
Cirque      
6E ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Inget intresse Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
  Cirque
Chili
Caizer Cellavie
Collin
   
7A LJUDKÄNSL.
RÄDSLA
Stannar kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Chili
Collin
Cirque
Cellavie
Caizer    
7B LJUDKÄNSL.
NYFIKENHET
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
      Cirque
Chili
Cellavie Caizer
Collin
7C LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
  Cirque
Chili
Cellavie
Collin
Caizer      
7D LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager
  Cirque
Chili
Cellavie
Caizer Collin    
8A SPÖKEN
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
    Caizer Cirque
Chili
Cellavie
Collin
   
8B SPÖKE
KONTROLL
Enstaka kontroll därefter inget intresse
Alt. engagerar sig inte
Tittar till mot spökena då o då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
        Cirque
Chili
Collin
Caizer
Cellavie
8C SPÖKEN
RÄDSLA
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
      Caizer Cirque
Collin
Cellavie
Chili
8D SPÖKEN
NYFIKENHET
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad
Alt. går inte fram
Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
      Cirque
Chili
Cellavie
Collin Caizer
8E SPÖKEN
KONTAKT-TAGANDE MED FIGURANT I SPÖKDRÄKT
Avvisar eller undviker kontaktförsök
Alt. går inte fram i tid
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla
      Cirque
Chili
Caizer
Cellavie
Collin
 
9A LEK 2
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
        Caizer
Cirque
Chili
Cellavie
Collin
 
9B LEK 2
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
      Caizer
Cirque
Chili
Cellavie
Collin
   
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivite. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.
  Caizer
Chili
Cellavie
Cirque
Collin